Kонтакти

Доц. д-р Станка Желязкова Козарова – Ръководител на катедрата тел.: 032/ 261 254, e-mail: stkozarova@gmail.com
Проф. д-р Пеньо Стойнов Пенев тел.: 032/ 261 224, e-mail: linguistica@uni-plovdiv.bg
Проф. д-р Иван Петров Чобанов тел.: 032/ 261 332; 032/ 261 263, e-mail: chobanovivan@gmail.com
Доц. д-р Христина Милева Тончева тел.: 032/ 261 224, e-mail: hrtoncheva@gmail.com
Гл. ас. д-р Ани Иванова Кемалова тел.: 032/ 261 410, e-mail: kemalova.a@gmail.com
Доц. д-р Борян Георгиев Янев тел.: 032/ 261 487, e-mail: byanev@gmail.com
Гл. ас. Антоанета Стефанова Джельова тел.: 032/ 261 236, e-mail: adzhelyo@abv.bg
Гл. ас. Лъчезар Михайлов Янков тел.: 032/ 261 263, e-mail: lachezar.yankov@gmail.com
Гл. ас. Величка Петкова Симонова-Гроздева тел.: 032/ 261 487, e-mail: vsgrozdeva@gmail.com
Гл. ас. Галина Ангелова Брусева тел.: 032/ 261 487, e-mail: gbrusseva@gmail.com
Гл. ас. Събина Авелова Вълчанова тел.: 032/ 261 410, e-mail: saw1wal@gmail.com
Ас. Гергана Атанасова Петкова тел.: 032/ 261 236, e-mail: gerganapetkova@uni-plovdiv.bg
Ас. Ина Здравкова Кукунджиева тел.: 032/ 261 236, e-mail: inakuku@gmail.com
 Ас. Харун Харун Бекир тел.: 032/ 261 410, e-mail: linguistica@uni-plovdiv.bg
Марта Любенова Перчева– Главен експерт тел.: 032/ 261 410, e-mail: mpercheva@uni-plovdiv.bg
Мария Петкова Зайкова- Филолог тел.: 032/ 261 258, e-mail: zaykovamaria@gmail.com
Милена Пенчева Нецова- Докторант тел.: 032/ 261 263, e-mail: milena.netsova@gmail.com
Петър Стефанов Кривчев- Докторант тел.: 032/ 261 224, e-mail: petyo2012k@gmail.com
Таня Георгиева Иванова- Докторант тел.: 032/ 261 774, e-mail: taniagrece@gmail.com
Стойно Стефанов Спасов- Докторант тел.: 032/ 261 478, e-mail: stspasov@abv.bg
Илиана Димитрова Джамбазова- Докторант тел.: 032/ 261 263, e-mail: fotinis35@gmail.com