Добре дошли в сайта на Юридически факултет на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски"                   English

Магистърска програма “Публична администрация”

Меню: [Обща информация] [Учебeн график] [График на изпитна сесия] [Конспекти]


Обща информация

  • Форма на обучението: задочно
  • Продължителност на програмата: 3 семестъра
  • Прием: Чрез класиране на кандидатите въз основа на успех от предходната форма на образование.
  • Минимален успех от предходната форма на образование – Добър
  • Такса за участие в кандидатстудентската кампания: 30 лв.
  • Семестриална такса: 800 лева за семестър.

Прием в Магистърска програма “Публична администрация” за уч. 2014-2015 г. – вижте ТУК

Информация относно кандидатстването в Магистърска програма „Публична администрация” може да получате от ас. Десислава Стоянкова на мобилен телефон 0898 75 83 04 считано от 01 септември 2014 год. За разяснения може да пишете на електронна поща: pu.mppa@abv.bg 


Квалификационна характеристика на програмата

Магистърската програма “Публична администрация” подготвя високо квалифицирани ръководни кадри, експерти, професионални специалисти и консултанти със съвременни теоретични знания и умения в администрацията за кариера в държавните и общинските институции и свързаните с тях области; за нуждите на недържавния сектор – обществен и частен; както и за работа в и с международни и европейски институции.

Успешно завършилите тази програма могат да работят като държавни служители, както и да заемат различни ръководни и експертни длъжности в държавната и местната администрация, в организациите за публични услуги, в администрацията на недържавни стопански и нестопански организации, в международни организации и други, да бъдат менажери, експерти и консултанти по проекти в областта на администрацията.

УЧЕБЕН ПЛАН НА МАГИСТЪРСКАТА ПРОГРАМА

Цели на програмата:
– Да подготвя високо квалифицирани специалисти за кариера в държавната служба и държавните и общински институции;

Да подготвя специалисти за специализирани администрации: полицейската и военната администрация; администрация за управление на кризите; данъчна администрация, администрации в здравеопазването и други; Да подготви специалисти за ръководни и експертни длъжности в администрацията на обществения и частния сектор;

Да подготвя специалисти, способни за работа в и с международни и европейски институции;

Да повишава уменията и знанията на заети в практиката специалисти за придобиване на квалификация за изпълнение на нови задачи и за стимулиране на служебното им израстване;

Да повишава качеството на подготовка на специалисти по администрация чрез предлагане на гъвкави, модерни и адаптирани към постоянно изменящите се условия на практиката дисциплини основно в три направления:

1/ обучение във връзка с промените – изграждане на знания и умения, които да подсигуряват необходимото професионално, информационно и технологическо ниво на администраторите;

2/ обучение във връзка с по-добро обслужване на гражданите и населението;

3/ обучение във връзка с присъединяването ни към Европейския съюз и опознаването на европейските стандарти и структура.

Да развива научна и приложна дейност, насочена към увеличаване на ефективността на администрацията, подобряване на административното обслужване на населението и подобряване на международното и европейско сътрудничество.

Научно образователната степен “магистър по публична администрация” е официално призната и предвидена в Каталога на специалностите във висшето образование.

Магистърската програма по публична администрация в Пловдивския университет “Паисий Хилендарски” се създава в отговор на остра необходимост от високо квалифицирани специалисти в сферата на държавната, общинската и недържавната администрация. Тя се организира в осъществяване на политиката на ПУ да предлага актуални специалности като се използват нови и разнообразни форми и методи на обучение. Завършилите специалност “Право” в Юридическия факултет, както и завършиилите бакалавърска или магистърска степен по други специалности в Пловдивския университет или в други университети в страната получават възможността да продължат обучението си в магистърска степен по публична администрация.

При определяне на целите и съдържанието на програмата са взети предвид:

новите изисквания и задачи на настоящия етап от развитие на публичната администрация;

новото административно законодателство;

развиване на международното сътрудничество и присъствието на България в европейските структури;

наличието на голям брой бакалавърски програми по публична администрация в университетите в страната и чужбина;

повишеният интерес към обучението по публична администрация /справка: балът за Публична администрация в СУ “Св.Климент Охридски”, който за 2004 г. е по-висок от този за специалност Право/;

въвеждането на магистърски програми към почти всички университетски специалности;

увеличаващата се конкуренция с вече значителен брой магистърски програми по публична администрация в други университети.

В програмата могат да се обучават завършили висше образование или получили бакалавърска степен студенти от всички специалности. С предимство в програмата се приемат завършилите специалност “Право” в Юридическия факултет на Пловдивския университет.

Програмата предлага напреднало обучение по административни науки. В трите семестъра на програмата са включени 3 подготвителни курса /студентите, които не са завършили право задължително изучават предварителни курсове съответно по Въведение в Публичното право и Въведение в Гражданското и търговското право, а тези, които нямат бакалавърска степен по публична администрация – Въведение в публичната администрация/, както и задължителни дисциплини и изборни дисциплини. Дисциплините имат хорариум до 30 часа, с изключение на чуждия език с хорариум 60 часа. Студентите формират семестриалното си натоварване като към задължителните дисциплини избират две или повече от предложените за семестъра изборни дисциплини.

При показани качества и образцово изпълнение на студентските си задължения студентите могат да се обучават по индивидуален план, одобрен от факултетния съвет, и да завършат в по-кратък срок от три семестъра.

Форми на обучение: лекции, дискусии, семинари, решаване на казуси, представяне и обсъждане на курсови работи.

Форми на оценяване: писмени или устни изпити; тестове, изпит-конференция /защита на курсова работа/. Чуждият език се оценява с текуща оценка.

Условия за завършване: успешно завършено семестриално обучение и полагане на държавен изпит или защита на магистърска теза.

Осигуреност с учебници: По някои от дисциплините има нови учебници; използват се закони и сборници с нормативни актове; документи, монографични разработки. 

eXTReMe Tracker