Добре дошли в сайта на Юридически факултет на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски"                   English

Проект “Студентски практики”

praktiki

През 2012 г. Министерството на образованието младежта и науката стартира схемата „Ученически и студентски практики”, финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и съфинансирана от Европейския социален фонд. Практическата цел на проекта, в частта му касаеща студентските практики, е изграждане на връзки между бизнеса и висшите училища, подобряване на обучението и улесняване на професионалната реализация на студентите. Дейностите по проекта предвиждат възможността, в рамките на обучението си, студенти от различни курсове да преминат практически стаж при избран от тях работодател, като получат еднократна стипендия от бюджета на проекта в размер на 480 лв. Проектът ще се изпълни основно през 2013 и 2014 г. ЮФ на ПУ ще администрира дейностите по реализация на студентските практики за своите студенти. За повече информация посетете официалния сайт на проекта на адрес: http://praktiki.mon.bg/

 

НОВИНИ И СЪОБЩЕНИЯ:

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРОЕКТ „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ“

Уважаеми участници в проект „Студентски практики“,

Както е известно проектът има пилотен характер и съгласно неговите цели и програма, дейностите по провеждането, приключването и отчитането на студентските практики следва да завършат в срок до 31.10.2014 г.  В тази вързка екипът на проекта към ЮФ на ПУ ви уведомява за следното:

1. Договори за новозапочващи студентски практики ще бъдат приемани до 31.07.2014 г.

2. Крайната дата на практиките не може да бъде по-късна от 31.10.2014 г.

3. Поради остатъчен брой от определената за ЮФ квота, договори могат да подават всички студенти с активни студентски права, без ограничение на курс или форма на обучение.

ЮФ ви насърчава да се възползвате от правото си да участвате в проекта и да преминете практическо обучение при избран от вас работодател.

 

Екип на „Студентски практики“ при ЮФ


ВРЪЧВАНЕ НА СЕРТИФИКАТИ НА СТУДЕНТИ

ПО ПРОЕКТ “СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ”

Тържественото връчване на сертификати на студенти, завършили практическо обучение по проект “Студентски практики”, ще се състои на 07.03.2014 г. от 11.00 ч. в 6-та аудитория. Личното получаване на сертификатите е повече от желателно!

ВТОРА ДАТА ЗА ВРЪЧВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ПРОВЕДЕНА СТУДЕНТСКА ПРАКТИКА В ЮФ ЗА 2013 Г.

ЮФ ОРГАНИЗИРА ВРЪЧВАНЕТО НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ПРОВЕДЕНА СТУДЕНТСКА ПРАКТИКА ЗА ВСИЧКИ СТУДЕНТИ, ЗАВЪРШИЛИ ПРАКТИЧЕСКОТО СИ ОБУЧЕНИЕ ПРЕЗ 2013 Г.

ВРЪЧВАНЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 12.03.2014 Г. ОТ 10 Ч. В 4 АУД.


На вниманието на менторите – вижте ТУК


От 15.01.2014 отново стартира проектът “Студентски практики”! Във връзка с това, обърнете внимание на следното:

  • Приемното време на Деканата по проект “Студентски практики” е в дните Сряда и Четвъртък  – от 10.00 до 12.00ч./консултации, предаване на договори и взимане на договори няма да се извършва извън приемното време/
  • Договорите трябва да са подписани предварително от студентите в три екземпляра с нанесени дати само на следното място  /Днес……., в гр. Пловдив/
  • Договор за “Практикант” се носи в Деканата в срок поне 10 работни дни преди началото на  практиката
  • Студенти семестриално завършили, нямат възможността да подават договори по програмата.
  • Поради ограничение на бройките от МОН за провеждане на практика, с предимство ще бъдат приемани договори на студенти от 3, 4 и 5 курс,  които не са семестриално завършили.
  • Началната дата на практиката не може да бъде по-късна от края на месец Юли 2014 г., а крайната дата не може да бъде след края на м. Септември 2014 г.

 За въпроси по програмата: lawpraktiki@abv.bg

Уточнение

относно изискванията за участие на студенти от ЮФ на ПУ

в проект „Студентски практики“ през 2014 г. 

1. В проекта могат да участват само действащи студенти. Не и такива, които са прекъснали обучението си за определен период от време

2. Право на участие имат всички редовни и задочни студенти – от първи до последен курс на обучение

3. Студентите от последен курс на обучение не могат да започват практики с начална дата, равна или по-късна от датата на първия държавен изпит за 2014 г.

3. Поради въвеждането на ежемесечни квоти за участие в програмата, ЮФ въвежда вътрешно правило за подбор на практиканти както следва:

а) Предимство за участие имат студентите от 6-ти, 5-ти, 4-ти, 3-ти и 2-ри курс. Те могат да предоставят договорите си за практическо обучение (при спазване на съответните условия за това) в рамките целия месец, до запълване на съответната квота.

б) Студентите от 1-ви курс могат да представят договори само в рамките на последната седмица от месеца, при наличието на свободни бройки от определената квота.

Всяка промяна в условията за участие ще бъде своевременно отразена сайта на ЮФ

 

eXTReMe Tracker