Добре дошли в сайта на Юридически факултет на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски"                   English

Публичноправни науки

Меню: [състав на катедрата] [дисциплини]


  • Проф. д-р Иван Тодоров

Проф. д-р Дарина Зиновиева

Завършва Юридическия Факултет на Софийския Университет през 1987 г.
Защитава докторска дисертация през 1997 г.
Избрана за доцент през 2001 г.
Преподавател по административно и медицинско право в Юридическия Факултет на Пловдивския университет. Старши научен сътрудник в Института за правни науки към БАН, София.
Юридически експерт към Комисията по здравеопазване на 39-то Народно събрание
Член на Националната Етична комисия по трансплантация към Министерския съвет на Република България. Адвокат в Софийска адвокатска Колегия.
Вицепрезидент на Българска Асоциация за медицинско право, София, 1995-2002г.
Независим експерт в Европейската Комисия, Брюксел.
Специализации в Белгия, Великобритания, САЩ, Испания.
Автор на седем монографии и над 40 статии.

Списък с публикациите на проф. Зиновиева


Проф. д-р Емилия Друмева

Завършила Юридическия факултет на Софийския университет “Свети Климент Охридски” (1969).
Младши съдия в Софийския градски съд (1971-1972); аспирант по сравнително конституционно право в Юридическия факултет (1973-1977) и доктор по право, научен сътрудник по национално и сравнително конституционно право в Института за правни науки при БАН (1980-1995).
Професор по Конституционно право в Юридическия факултет на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”. До 2003 г. – ръководител Катедра “Публичноправни науки”.
От 1990 до 2003 вкл. директор на Дирекция “Правна и законодателна дейност” в Народното събрание. Специализация и лекторат в Макс Планк Институт – Германия, специализации в Испания, Португалия, САЩ, Великобритания и др. Автор на юридически монографии и учебници в областта на конституционното право и правата на човека, много статии в страната и в чужбина.
Член на Централната избирателна комисия (1990). Експерт в национални и международни програми и комисии. Председател на експертния съвет към Временната комисия за изменение на Конституцията в ХХХІХ НС (2003). Български представител в Европейския Комитет за предотвратяване на изтезанията – Съвет на Европа, (1997-2005, втори мандат).
Съдия в Конституционния съд на РБ (2003-2012).

 


Проф. д-р Иван Стоянов

Завършил ЮФ на СУ “Кл. Охридски” през1978 г.
1981 – 1984 г. – редовен аспирант по финансово право в Института за държавата и правото при БАН. Защитена кандидатска дисертация на тема: ”Финансовоправни актове”.
Избран през 1985 г. за научен сътрудник в същия институт.
От 1992 г. – старши научен сътрудник ІІ ст. в Института за правни науки при БАН.
От 1999 г. – преподавател в ЮФ на ПУ “П. Хилендарски”, Финансово и Данъчно право
Главни публикации:
Данъчен процес. Вн. 1994 г.
Актуални въпроси на новия данъчен процес. С., 2000 г.
Сближаване на българското данъчно право с европейското данъчно право. В: Сближаване на българското законодателство с правото на ЕО. Т. 1, 1998 г.
Данъчно право – Обща част, 2002 г.
Данъчно право – Специална част, 2003 г.

 


Проф. д-р Веселин Цанков

1979 – 1983 г. – Полицейска академия, гр. София
1984 – 1988 г. – Софийски университет, Юридически факултет
1990 г. – Практически изпит за пълна юридическа правоспособност
1994 г. – Обучение за обучаващи по Бежанско право в Оксфорд и Женева
1995 – 1996 г. – Специализация по правата на човека по TEMPUS проект ЮФ на СУ – СЮБ
1996 г. – докторат по Административно право в Института за правни науки при Българска академия на науките 2001 – 2002 г. – Специализация по Право на ЕС в Центъра за обучение на магистрати
1983 – 1992 г. – Лектор по административноправни аспекти на полицейската дейност в Полицейска академия; Публикации в специализирани издания
1993 – 1995 г. – Заместник директор на Националното бюро по териториалното убежище и бежанците при МС. Съавтор на нормативната уредба; Публикации в специализирани издания
От 1996 г. – главен експерт в Министерство на правосъдието
От 1997 г. – преподавател в ЮФ на ПУ “П. Хилендарски”, гр. Пловдив по Конституционно право, Изборно право и избирателни системи и по Бежанско право
От 2001 г. – Научен секретар на Института за правни науки при БАН
От 2001 г. – старши научен сътрудник ІІ степен, доктор по право, по Конституционно право

От 2010 г. – професор по право.

CV на проф. В. Цанков         Списък с публикациите на проф. В. ЦанковПроф. д-р Иван Тодоров

Завършва средното си образование в Национална Природо-математическа гимназия. Завършва Юридическия Факултет на Софийския Университет през 1984 г. Специализира в Университета На Южна Каролина, САЩ  и Асоциация за чуждестранни технически стипендии, (The Association for Overseas Technical Scholarship), Токио, Япония.

Защитава докторска дисертация през 1989 г .

Избран от Висша атестационна комисия за доцент през 2007 г. и  за професор през 2010г.

Преподавател по Административно право и процес в Юридически факултет на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“.

Учредител и член на Българска Асоциация за Европейско Право от 2008 г.; Учредител и член на Управителния съвет на Българско Юридическо Дружество от 2010 г.;

Почетен гражданин на гр. Колумбия, столица на щата Южна Каролина, САЩ;

Научен сътрудник в Институт по правни науки към БАН, 1988-1991 г.

Национален докладчик в ООН, Програма за Административна модернизация на Централна и Източна Европа, 1991-1993

Участник в международен проект за реформа на законодателството в България „ Административно правосъдие“, 2003-2005 г.

Член и докладчик в работната група по създаване на АПК.

Управляващ съдружник в Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко” от 2005 г.

Член на борда на директорите на Eversheds International LLP, 2005-2009 г.

Преподавател в Югозападен Университет „Неофит Рилски”, гр. Благоевград, 2007-2010 г.

Член на Консултативния съвет по конституционни въпроси при омбудсмана от 2008 г.

Член на работна група за изготвяне на концепция за промени в действащите закони с цел намаляване натовареността на Върховен Административен съд., 2009г.-2010г.

Автор на множество монографии и статии.


Гл. ас. Костадин Шкретов

1997 – завършил Юридическия факултет на СУ ”Св.Кл.Охридски”
1993-1995 –Вицепрезидент на Европейската асоциация на студентите-юристи ELSA-България
от 1998 –Асистент по Финансово право и Данъчно право в Юридическия факултет на ПУ
от юли 2001 –Задочен докторант по Финансово право към Юридическия факултет на ПУ. Тема на дисертацията ”Надзор върху банковата дейност”
2002 – 2005 – Работа по два проекта към Фонд ”Научни изследвания” на ПУ
В периода 01. 10. 2002 – 31.03. 2003 – научна специализация в Университета за икономика и бизнес-администрация – Виена.


Гл. ас. д-р Христо Паунов

2013 г. – Доктор по право. Дисертация: “Ревизия на Конституцията на Република България”, научен ръководител: проф. д-р Емилия Друмева.
От 1999 г. – Асистент по Конституционно право в Юридическия факултет на Пловдивския университет
1993 – 1998 г. – Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”, Юридически факултет. Специалност “Право” – образователно-квалификационна степен “Магистър”.
1987 – 1991 г. – Образцова Математическа Гимназия “Акад. Кирил Попов” – Пловдив. Специалност “Оператор-програмист на ЕИМ”.
Председател на Български Младежки Червен Кръст в периода 2000 – 2002 г. Национален обучител на Български Младежки Червен Кръст .

Член на Националния съвет на Български Червен Кръст.

Член на Националната Етична комисия по трансплантация към Министерския съвет.

e-mail: paunov<@>uni-plovdiv.bg


Гл. ас. д-р Константин Пехливанов LL.M.

Завършва ЮФ на ПУ през 1999 г., магистър по право.
LL.M. European Union Law, Universiteit van Amsterdam, 2007. Дипломна работа “Принципът на пропорционалността в правото на Европейската общност”.

Доктор по право, 2011 г., дисертация “Централни органи на държавно управление”, научен ръководител проф. д-р Д.Зиновиева

От 2000 – асистент по Административно право и административен процес

2002 – 2004 г. – участник в Civic Education Project
2004 – 2005 г. – участник в Academic Fellowship Program
2004 г. – специализация в Asser Instituut, Хага. Тема на проекта – Административна интервенция в защита правата на потребителя.

eXTReMe Tracker