Добре дошли в сайта на Юридически факултет на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски"                   English

Държавни изпити

Съгласно Решение на Факултетния съвет на ЮФ, всеки студент има право на три явявания за всеки държавен изпит в рамките на три години след семестриално завършване.

08.07.2013 г.

ФС прави уточнение, че семестриално завършили студенти, които не са положили с успех държавни изпити след три явявания, могат да възстановят студентските си права за нови явявания на следващата сесия на държавните изпити, след като заплатят установената от ПУ „П. Хилендарски” такса за възстановяване на студентски права. 

Държавни изпити – есенна сесия 2014 г.

Държавен изпит по Гражданскоправни науки [конспект]

Писмен изпит – 26.09.2014 г.

Устен изпит – 27.09.2014 г.

Списъци по групи за държавния изпит по ГПН:

– 1-ва група и 2-ра група

– част от 3-та група

– част от 3-та група и 4-та група

Държавен изпит по Наказателноправни науки [конспект]

Писмен изпит – 17.10.2014 г.

Устен изпит – 18.10.2014 г.

Списъци по групи за държавния изпит по НПН

Държавен изпит по Публичноправни науки [конспект]

Писмен изпит – 07.11.2014 г.

Устен изпит – 08.11.2014 г.

Списъци по групи за държавния изпит по ППН

 


Поправителна сесия за държавните изпити – вижте ТУК

ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗЕЦ  ЗА ЯВЯВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ


Молбите за поправителна сесия не се подават лично, като тези студенти които не са положили успешно първите два държавни изпита могат да подадат молби веднага след изпита.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ВСИЧКИ КОИТО ЩЕ СЕ ДИПЛОМИРАТ:

Във връзка с провеждането на законоустановения стаж на стажант-юристите,

Всеки дипломиран студент с попълнено уверение се явява в Учебен отдел за заверка.

Заявленията за първо явяване се подават лично от студента .

На основание писмо на Министерство на правосъдието (изх. номер 91-00-165/28.07. 2006 г.), в изпълнение на чл.12 а, ал.1 от Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността “Право” и професионална квалификация “Юрист”, приета с ПМС № 75 от 5 април 1996 г. /обн. ДВ, бр.31 от 12.04. 1996, изм. и доп., бр.69 от 23.08. 2005 г./, държавните изпити по специалност “Право” ще включват писмен изпит /решаване на казус/ и устен изпит. Оценката на писмения изпит е “издържал” / “не издържал”. До устен изпит ще бъдат допуснати само издържалите писмения изпит.Утвърдените конспекти за устни държавни изпити по гражданскоправни, наказателноправни и публичноправни науки са на Интернет страницата на Юридическия факултет.

Една и съща държавна изпитна комисия провежда и писмения, и устния държавен изпит. Изборът на темата /казуса/ на писмения изпит принадлежи на държавната изпитна комисия, а устният изпит се провежда съгласно единните конспекти. Писменият държавен изпит ще се състои в решаване на казус съответно по гражданскоправни, наказателноправни и публичноправни науки, който се провежда в рамките на четири часа.Във връзка с приложението на чл. 12, ал.3 от Наредбата е необходимо да се спазят следните указания за ползването на нормативни актове като помощни материали по време на писмения държавен изпит:

  • Под «нормативни актове» по смисъла на тази разпоредба трябва да се разбират само закони, съответно подзаконови нормативни актове, които са на хартиен носител.
  • Недопустимо е да се ползват по време на писмения държавен изпит коментари, учебни помагала или учебници, които съдържат нормативни актове, както и сборници от закони, в които е включена и съдебна практика.
  • Изрично се забранява по време на решаването на казуса достъп до нормативни актове с технически средства.

Информация за казуси от писмените държавни изпити проведени в Юридически факултет на ПУ “П. Хилендарски” може да видите тук.


Удостоверения за дипломиране и започване на стаж след държавната сесия ще се дават само на студенти, попълнили анкета. Образец на анкетата можете да намерите тук или в Учебен отдел.


 

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

ЗАПОВЕД 

№ ЛС-И-1089

София, 07.11.2013 г.

 

Във връзка с провеждането на законоустановения стаж на стажант-юристите, както и за подобряването на организацията при провеждане на изпитите за придобиване на юридическа правоспособност и за да се произнеса, взех предвид следното:

Съгласно чл.294 от Закона за съдебната власт, завършилите висше образование по специалността „Право” придобиват юридическа правоспособност след 6-месечен стаж като стажант-юристи и полагане на изпит.

Министър на правосъдието, съгласно чл.296 от Закона за съдебната власт, разпределя стажант-юриста към окръжния съд, в чийто район е постоянният му адрес. Стажът се смята за приключен, ако стажантската книжка е надлежно заверена от съответния съд, прокуратура, следствен отдел, адвокат и нотариус.

На основание чл. 298 от Закона за съдебната власт, след приключване на стажа, стажант-юристът полага изпит за придобиване на юридическа правоспособност.

Във връзка с горното и с цел създаване на своевременна и стройна организация при провеждане на законоустановения 6-месечен юридически стаж и за спазване на законния срок за изготвяне на списъците на допуснатите и недопуснатите до изпитите за придобиване на юридическа правоспособност, на основание чл.299, ал. 1, предложение първо във вр. с чл. 298 от Закона за съдебната власт,

НАРЕЖДАМ:

1. Документите за провеждане на юридически стаж на стажант-юристите да се  подават в деловодството на Министерството на правосъдието най-късно до 10-то число на месеца, предшестващ постъпването на стажант-юриста в съответния окръжен съд.

2. Заявленията за явяване на изпит за придобиване на юридическа правоспособност, ведно с надлежно заверена стажантска книжка, акт за встъпване и акт за напускане на длъжност стажант-юрист, да се подават чрез председателите на съответните окръжни съдилища в указаните по-долу срокове.

3. ОПРЕДЕЛЯМ дати за изпитите за придобиване на юридическа правоспособност през 2014 г., както следва:

 

16 и 17 януари 2014 г. от 9.00 ч., като заявленията за стажант-юристите, провели успешно 6-месечния стаж, с приложени към тях документи следва да постъпят в Министерство на правосъдието с придружително писмо най-късно до 16.12.2013 г. /вкл./

13 и 14 февруари 2014 г. от 9.00 ч., като заявленията за стажант-юристите, провели успешно 6-месечния стаж, с приложени към тях документи следва да постъпят в Министерство на правосъдието с придружително писмо най-късно до 20.01.2014 г. /вкл./

13 и 14 март 2014 г. от 9.00 ч., като заявленията за стажант-юристите, провели успешно 6-месечния стаж, с приложени към тях документи следва да постъпят в Министерство на правосъдието с придружително писмо най-късно до 17.02.2014 г. /вкл./

10 и 11 април 2014 г. от 9.00 ч., като заявленията за стажант-юристите, провели успешно 6-месечния стаж, с приложени към тях документи следва да постъпят в Министерство на правосъдието с придружително писмо най-късно до 17.03. 2014 г./вкл./

15 и 16 май 2014 г. от 9.00 ч., като заявленията за стажант-юристите, провели успешно 6-месечния стаж, с приложени към тях документи следва да постъпят в Министерство на правосъдието с придружително писмо най-късно до 14.04.2014 г./вкл./

12 и 13 юни 2014 г. от 9.00 ч., като заявленията за стажант-юристите, провели успешно 6-месечния стаж, с приложени към тях документи следва да постъпят в Министерство на правосъдието с придружително писмо най-късно до 19.05.2014 г. /вкл./

10 и 11 юли 2014 г. от 9.00 ч., като заявленията за стажант-юристите, провели успешно 6-месечния стаж, с приложени към тях документи следва да постъпят в Министерство на правосъдието с придружително писмо най-късно до 16.06.2014 г./вкл./

14 и 15 август 2014 г. от 9.00 ч., като заявленията за стажант-юристите, провели успешно 6-месечния стаж, с приложени към тях документи следва да постъпят в Министерство на правосъдието с придружително писмо най-късно до 14.07.2013 г./вкл./

11 и 12 септември 2014 г. от 9.00 ч., като заявленията за стажант-юристите, провели успешно 6-месечния стаж, с приложени към тях документи следва да постъпят в Министерство на правосъдието с придружително писмо най-късно до 18.08.2014 г./вкл./

16 и 17 октомври 2014 г. от 9.00 ч., като заявленията за стажант-юристите, провели успешно 6-месечния етаж, с приложени към тях документи следва да постъпят в Министерство на правосъдието с придружително писмо най-късно до 19.09.2014 г. /вкл./

13 и 14 ноември 2014 г. от 9.00 ч., като заявленията за стажант-юристите, провели успешно 6-месечния стаж, с приложени към тях документи следва да постъпят в Министерство на правосъдието с придружително писмо най-късно до 20.10.2014 г. /вкл./

11 и 12 декември 2014 г. от 9.00 ч., като заявленията за стажант-юристите, провели успешно 6-месечния стаж, с приложени към тях документи следва да постъпят в Министерство на правосъдието с придружително писмо най-късно до 17.11.2014 г./вкл./

 

Заповедта да се връчи на директора на Дирекция „Съдебна и други специализирани дейности”, да се публикува на Интернет-страницата на Министерство на правосъдието и да се изпрати на председателите на окръжните съдилища – за сведение и изпълнение.

 

 

МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО: /п/

ЗИНАИДА ЗЛАТАНОВА

 

eXTReMe Tracker