Добре дошли в сайта на Юридически факултет на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски"                   English

Списък с публикациите на доц. Зиновиева

НАУЧНИ И НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИ ПУБЛИКАЦИИ
на Дарина Зиновиева

1.”Как се открива частна аптека” – сп.”Общество и право”,бр.4/92;
2.”Търговският пълномощник – създаване, статут, особености” – в-к “Пари”, 2.09.92г.;
3.”Регистрация на частнопрактикуващи медицински специалисти” –
в-к “Медицина”, бр.1/93г.
4.”Граждански договор за търговски пълномощник с генерално упълномощаване”-сп.”Практическо право”, бр.4/93г.;
5.”Ограничения и отговорност на прокуриста и търговския пълномощник спрямо търговеца-упълномощител”-сп.Практическо право”, бр.4/93г.;
6.”Как се упълномощава/назначава/ прокурист” -сп.”Практическо право”, бр.5/93г;
7.”Проблемът за вписването и заличаване на вписването на търговския представител според търговския закон”-сп.Практическо право-бр.6/93г.
8.”Правният режим на частната медицинска практика у нас-настояще, проблеми, развитие, бъдеще” -в-к”Форум Медикус”,бр.27/93г;
9.”Обществено осигуряване на лицата, упражняващи частна медицинска практика/нормативна уредба, правен анализ, практика/-в-к”Форум Медикус”, бр.29/93г.;
10.”Правен режим за откриване на частна аптека – нормативна уредба, условия, документи, процедура”-в-к”Форум Медикус”, бр.32/93г.
11.”Правен режим за създаване на кооперативно здравно заведение-нормативна уредба, статут, особености, практика”-в-к”Форум Медикус, бр.37/93г;
12.”Дистрибуторството като правна форма за разпространение на медицинска апаратура, лекарствени средства, медикаменти”-
в-к”Медицински мгазин”, бр.13/93г.
13.”Разпространение на лекарствени средства, медикаменти и
апаратура чрез консигнационен договор”-в-к”Медицински магазин”, бр.15/93;
14.”Търговското посредничество в частната медицинска практика”-бр.47/93г. в-к “Форум Медикус”.
15.Действие на спогодбите за двойно данъчно облагане спрямо чуждестранните търговски представителства в РБ – в съавторство с Б.Найденов, сп.”Търговско право”,бр.2/94г.
16.Съвместно упълномощаване на прокуристи-сп.Търговско право, бр.3/94г.
17.Данък върху общия доход на медицински специалисти, упражняващи частна медицинска практика в кабинет-бр.8,94г в-к Форум Медикус
18.Обжалване на данъчните актове по административен и съдебен ред
бр.15 /94г. в-к Форум Медикус
19.Правен режим за лицензиране на производителите на лекарствени средства, бр.27/94г. в-к Форум Медикус
20.Получаване на лиценз от търговците на едро с лекарствени средства.бр. 38/94г.в-к “Форум Медикус”
21.Правни проблеми при съгласуване волеизявленията на административните органи при издаване на индивидуални административни актове – бр.3/94г.сп.Правна мисъл.
22.Административноправен режим за внос и износ на лекарствени средства и медицинска апаратура”-бр.4/94г.”Форум Медикус”
23.Административно-наказателна отговорност на медицинските специалисти – бр.6/1995г. “Форум Медикус”
24.Частната медицинска практика – интервю по правни проблеми – сп.British Medical Journal, бр.1 1995г.
25.Правна регламентация на производството на лекарствени средства според Закона за лекарствените средства и аптеките в хуманната медицина, “Медицински магазин”, бр.8/1995г.
26. Правен режим за регистрация на лекарствени средства в България -“Форум Медикус”, бр.9/1995г.
27. Правна характеристика на видовете собественици на частни аптеки според Закона за лекарствените средства и аптеките в хуманната медицина и действащото законодателство.
“Форум Медикус”- бр.23/1995г.
28. За контрола на Върховния съд върху административните актове на Министерския съвет и министри-Правна мисъл, бр.4 1995г.
29. Правен режим на рекламата на лекарствени средства в България -Форум медикус, бр.45/95г.
30. Актуален правен режим за създаване и дейност на частни медицински структури – сборник доклади – Българска асоциация за медицинско право; 1996г.
31. Здравното осигуряване като форма на социална защита на жените, инвалидите и децата /коментар на Проекто-закона за здравно осигуряване/ , сп. Информационен бюлетин социално и здравно осигуряване, изд. Български женски съюз, 11/1996.
32. Правна същност на лиценза в административното и гражданското право – сп. Правна мисъл, бр.4/1996г.
33. Правен режим за регистрация на частнопрактикуващи лекари по Закона за народното здраве, в.Медицински магазин, бр.10/1997г.
35. Стоматологичната практика в условията на законодателни промени,
в-к Дентал, бр.2/1997г.
36. Законодателни промени в режима за създаване и закриване на частни здравни заведения, бр.5 /1997г.в.Дентал.
37. Преустановяване действието на административния лиценз -сп.”Правна мисъл”, бр.1/1998
38. Признаване на професионалната квалификация на специалисти в здравопазването”- в сборник “Сближаване на българското законодателство с правото на Европейската общност, трудове,
том I /1998/, изд.БАН-ИПН, с.243-258.
39. Права на пациента в Република България, в съавторство, Proceedings Reports Acts, 1998, vol. 2, p.745-749.
40. Проблемът за изключване на съдебния контрол върху индивидуалните административни актове, сп.Административно правосъдие, бр.5/6 1998г.
41. Правни проблеми на административната реформа в Република България, сп.Правна мисъл, бр.1/1999
42. Актуален преглед на законодателството и юриспруденцията на Република България в здравеопазването – в съавторство, International Journal of Health legislation, Kluwer, бр.6/4/1999.
43. Актуален преглед на законодателството и юриспруденцията на Република България в здравеопазването – в съавторство, Административно правосъдие, бр.4/1999.
44. Административноправен режим на културно-историческите ценности в България, сборник БАН, 1999 , стр.7-21.
45. Преобразуване и приватизация на лечебни заведения, в съавторство с доц.В.Цакова /в “Основи на болничното управление”, авт. колектив, София, изд. Македония-прес, 2000, предадено за печат/.
46. Незаконосъобразност на административните актове при некомпетентност на административния орган – анализ на съдебната практика. / сп.Съвременно право, приета за печат/
47. Сравнително-правен режим на трансплантацията в света и в България
/Годишник на ЮФ на ПУ”П.Хилендарски”1999/2000г./
48. Административно лицензиране и регистрация/сравнителен анализ и законодателство в България/ – сп.Правна мисъл, бр.1/2000,
49. Правен режим на приватизацията на лечебните заведения, сп.Търговско право, бр.3/2001г.
50. Правен статут на Националния Рамков Договор по Закона за здравното осигуряване сп. Административно правосъдие, бр.3 /2002г.
51. Правен режим на законодателството срещу корупцията в здравеопазването, Сборник, ИПН, БАН, 2003.
52. Правни е етични проблеми в хирургията- глава от Учебник по обща хирургия , 2003 /
53. Правна регламентация на етиката в научните изследвания в РБългария – изд.на Европейската Комисия , Европейски съюз, Брюксел, 2003 .
54. Правно изследване на Националния Рамков Договор като източник на осигурителното право, в съавторство с Нина Гевренова, сп.Административно правосъдие, 1/2004г.
55. Правни проблеми при прилагане на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, сп. Правна мисъл, бр.3/2004г.

МОНОГРАФИИ:

1.” Частната медицинска практика” – коментар, практически примери, нормативни актове /книга/ – второ преработено и допълнено издание, 1995г, изд. Сиела.
2. “Седемнадесет примерни договора за търговско представителство по Търговския закон с коментар”, 1993г., изд. Сиела.
3. “Лицензионни административни актове”, 1998, изд.Сиела
4. “Права на пациента”, 1998, изд.Сиела, в съавторство с д-р П.Салчев
5. Правен режим на лечебните заведения, книга 1, 1999 г, първо и второ издание, 2000г.
6. Правен режим на лечебните заведения, книга 2, 2000г.Сиела.
7. Компетентност на административните органи, Сиела, 2001г.
8. Правни и етични проблеми на донорството и трансплантацията, Сиела, 2003г.

УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА:

1. Административно право и административен процес, Практическо ръководство – семинарни дискусии, казуси и съдебна практика, 1998, Фенея., ; второ преработено и допълнено издание, 2004г.
2. Правно регулиране на здравеопазването /медицинско право/ – 2004 /в печат/, Сиела

eXTReMe Tracker