Добре дошли в сайта на Юридически факултет на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски"                   English

Гражданскоправни науки

Меню: [състав на катедрата] [дисциплини]


І. Задължителни дисциплини:

 • Гражданско право – обща част
 • Гражданско процесуално право
 • Вещно право

Проект за Обща референтна рамка – принципи, дефиниции и примерни правила за Европейското частно право

 • Трудово право
 • Осигурително право
 • Семейно и наследствено право
 • Търговско право – 1 и 2 част
 • Право на интелектуалната собственост
 • Производство по несъстоятелност

ІІ. Избираеми дисциплини:

 • Актове за гражданско състояние
 • Банково право
 • Застрахователно право
 • Нотариална дейност, кадастър и имотен регистър
 • Юридически лица с нестопанска цел
 • Сравнително частно право

Конспект за държавния изпит по Гражданскоправни науки

eXTReMe Tracker