Обучение в чужбина

Програма ЕРАЗЪМ предоставя възможност за реализиране на определен период на обучение в европейски висши училища, който период е строго регламентиран от Европейската комисия в рамките на минимум 3 и максимум 10 календарни месеца за една академична година. Програма ЕРАЗЪМ е изключително привлекателна за студентите от ЕС и асоцираните към него държави, главно поради следните две причини:

1. Осигурява достъп до други европейски висши образователни системи, без заплащането на академични такси и при условията на пълно академично признаване на периода на обучение в приемащата европейска институция.

2. Създава условия за културен и социален досег и съпричастност по време на периода на престой в приемащите европейски държави.

За периода на обучение в европейските висши училища по програма ЕРАЗЪМ студентите не заплащат:
• Академична такса за обучение
• Такса за регистрация в приемащата институция
• Такса за полагане на изпити
• Такса за достъп до лаборатории
• Такса за ползване на библиотеки

В приемащото висше училище могат да се събират малки такси за осигуровки, студентски съюзи, ползването на помощни материали (фотокопия, лабораторни материали и др.), на същите основания, на които те се заплащат от студентите на приемащата институция.
Изпращащата българска институция гарантира пълно признаване на престоя на обучение на своите Еразъм студенти в европейските висши училища. Това се осъществява чрез Европейската система за трансфер на кредити /ECTS/, чрез която натовареността на студента в учебния процес се измерва с кредити. Получените по време на обучението в европейските институции кредити се признават напълно от изпращащата българска институция.

Вижте предложението на факултета за едносеместриално (признато) обучение в чужбина за 2011-2012.