Какво/как се учи

Според Закона за висше образование:

  • Диплома за завършена степен съгласно чл. на ЗВО се присъжда след успешно изпълнение на всички задължения, предвидени по учебен план, независимо от календарния срок на обучение.

Учебни планове 

Учебният процес във висшите училища се провежда по учебна
документация за всяка специалност, която обхваща квалификационни характеристики по степени, учебен план, учебни програми на изучаваните дисциплини и ежегоден график на учебния процес.

Съкращения в учебните планове

А Аудиторни  часове за семестъра
Л Лекционни часове за семестъра
У Часове упражнения за семестъра
Сп Часове за самоподготовка (неприсъствени, извънаудиторни часове)
Х Хоспетиране (наблюдение на уроци)
О Сборът на аудиторните часове и часовете за самоподготовка
К Кредити
Ф Форма на завършване