Нови специалности

РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат разкрити следните специалности към Филологическия факултет за академичната 2014/2015 година и одобрява учебните им планове:

  • Български език и иврит (more info)
  • Приложна лингвистика (Английски език и иврит) (more info)
  • Български език и корейски език (more info)
  • Приложна лингвистика (Английски език и корейски език) (more info)
  • Лингвистика с бизнесадминистрация (more info)

Български език и корейски език

Специалността изгражда бъдещия експерт филолог по роден език и корейски  език, както и бъдещия учител в сферата на обучението по български език и корейски език.

В курса на обучение се изучават както теоретични, така и практически дисциплини.  Проследява се развитието на художествената литература, създадена на български и на корейски език. Специално внимание е отделено на практическото усвояване на българския и на корейския език.

Бакалавърската програма е подходяща както за хора, които искат да получат своята първа квалификация във висше училище, така и за тези, които натрупват компетентности в нови и перспективни области.

Завършилите програмата умеят да прилагат на практика придобитите по време на обучението знания в конкретна професионална среда; да организират и ръководят успешно учебно-възпитателния процес при преподаването на български език и литература и на корейски език.

Български език и иврит

Специалността изгражда бъдещия експерт филолог по роден език и иврит, както и бъдещия учител в сферата на обучението по български език и иврит.

В курса на обучение се изучават както теоретични, така и практически дисциплини.  Проследява се развитието на художествената литература, създадена на български и на иврит. Специално внимание е отделено на практическото усвояване на българския и на иврит.

Бакалавърската програма е подходяща както за хора, които искат да получат своята първа квалификация във висше училище, така и за тези, които натрупват компетентности в нови и перспективни области.

Завършилите програмата умеят да прилагат на практика придобитите по време на обучението знания в конкретна професионална среда; да организират и ръководят успешно учебно-възпитателния процес при преподаването на български език и литература и на иврит.

Английски език и чужд език (корейски език или иврит)

Бакалавърската програма по приложна лингвистика подготвя специалисти преводачи, владеещи два чужди езика (първият чужд език е английски, немски или френски на равнище C1; вторият чужд език е по избор на студента – испански, италиански, английски, немски, френски, руски, новогръцки, китайски, корейски, иврит или турски на равнище B2 от европейската рамка за владеене на езици). Тя има теоретико-приложен характер и се стреми да отговори на нарастващите потребности на обществото от висококвалифицирани преводачи за нуждите на глобализиращия се свят.

Учебният план по специалността включва изучаване на задължителни дисциплини, които осигуряват необходимите за преводача фундаментални филологически познания и овладяване на изучаваните два чужди езика. Чрез модулите на избираемите дисциплини студентите могат да избират профила, в който искат да протече тяхното обучение, съобразно с интересите си и личната си представа за бъдещата професионална дейност като преводачи.

Лингвистика и бизнес администрация

Специалността Лингвистика и бизнес администрация отговаря на необходимостта от изучаване на езици в различни комбинации, създавайки условия за усвояване на най-добрите постижения на класическата и съвременната лингвистика и прилагането им в практиката на бъдещите преводачи, редактори, консултанти, филолог-експерти и др. Съществена част към владеенето на езици е и добавената компетенция по бизнес администрация.

Модулът с дисциплини по бизнес администрация цели да се формират и развият знания и практики за идентифициране на делови ситуации, вземане на решения в областта на управлението и социалните отношения, организацията и човешките ресурси. Подготовката отчита конкретните условия на бизнеса у нас, което намира израз в изучаването на специфичната проблематика по управление на промяната, оценката на рисковете и преструктурирането на бизнеса.
Подготвя специалисти, които могат прилагат базовите си лингвистични знания и умения в  управлението на фирмите, като бизнес администратори и ръководители в държавната администрация със хуманитарна подготвеност.

Специалността има за цел да формира у студентите комплексни познания по два чужди езика и по бизнес администрация. С придобитата квалификация бъдещите абсолвенти биха могли успешно да прилагат уменията си като преводачи във фирми, предприятия, търговски дружества, банки, бюра за преводи, консултантски бюра, PR агенции, издателства, електронни и печатни медии, библиотеки, музеи, архиви и други обществени, образователни и културни институции.

Предвижда се учебният процес в рамките на специалността да се осъществи по четири програми: Английски език (базисен език) и немски език (втори език), Английски език (базисен език) и френски език (втори език), Английски език (базисен език) и руски език (втори език) и Английски език (базисен език) и испански език (втори език).

Обучението включва образователен пакет от научни знания в областта на историята и съвременното състояние на двата чужди езика (фонетична, лексикална, граматична и стилистична система), както и в сферата на бизнес администрация: административен мениджмънт; административно право; европейски проекти; електронна търговия; държавно и публично управление; реклама и рекламна политика; връзки с обществеността; практики в местната власт ; бюджет на проекти; мениджмънт в публичните промени; основи на предприемачеството; планиране на личната кариера; политика и публична власт; разрешаване на конфликти; социология и психология в управлението; стратегически публичен мениджмънт; структура на публичния сектор; управление на екипи; управление на иновациите и инвестициите в публичния сектор; управление на организационната култура; управление на риска; фирмена култура.

Учебният процес в специалността се провежда по сходна схема за първия (английски език) и за втория (немски, френски, испански или руски език), с тази разлика, че обучението по втория език стартира от начално ниво. Програмата предвижда овладяването на базисния език да завърши на ниво С1, а на втория език – на ниво B2 от европейската рамка за владеене на езици.