Документи

I. Документи за висшето образование

 1. Закон за висшето образование
 2. Закон за развитието на академичния състав в Република България
 3. Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационните степени “бакалавър”, “магистър” и “специалист”
 4. Наредба № 21 от 30.09.2004 г. за прилагане на система за натрупване и трансфер на кредити във висшите училища
 5. Насоки за изграждане на квалификация ЕВРО-Бакалавър по Химия

II. Документи за университета

 1. Правилник за устройството и дейността на ПУ “П. Хилендарски”
 2. Система за осигуряване и оценка на качеството
 3. Правилник за атестиране на академичния състав при ПУ “П. Хилендарски”
 4. Правилник за атестиране на непреподавателския състав
 5. Правилник за учебната дейност
 6. Правила за прилагане на системата за натрупване и трансфер на кредити
 7. Правила за разработване, утвърждаване и актуализиране на учебна документация
 8. План за защита при бедствия
 9. Решения на Академичния съвет

III. Документи за факултета

 1. Мисия на Химическия факултет
 2. Визия за развитие на Химическия факултет
 3. Допълнителни изисквания към кандидатите за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в Химическия факултет (в сила от 2019 г.)
 4. Минимални специфични изисквания към кандидатите за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в Химическия факултет, съгласно ЗРАСРБ и ПРАС на Пловдивски университет
 5. Регламент за провеждане на конкурс за заемане на академичната длъжност “главен асистент” в Химическия факултет (в сила от 2019 г.)
 6. Регламент за прилагане на системата за качество на образователния продукт в Химическия факултет на ПУ „П. Хилендарски“
 7. Регламент за участие на студенти и докторанти в научноизследователската работа на Химическия факултет
 8. Регламент за разработване и защита на дипломна работа в Химическия факултет
 9. Регламент за разработване на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в Химическия факултет
 10. Регламент за реакция при нечестни прояви на студенти, преподаватели и служители от Химическия факултет
 11. Регламент за провеждане на учебно-производствени практики и производствени стажове на студентите от Химическия факултет
 12. Решения на Факултетния съвет на Химическия факултет

IV. Документи от НАОА

 1. За програмна акредитация на професионално направление 4.2 Химически науки от 2019 год.
 2. За програмна акредитация на професионално направление 4.2 Химически науки от 2013 год.
 3. За програмна акредитация на професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по … от 2014 год.
 4. За програмна акредитация на ОНС доктор – докторски програми “Неорганична химия”, “Органична химия”, “Аналитична химия” от 2019 год.
 5. За програмна акредитация на ОНС доктор – докторски програми “Неорганична химия”, “Органична химия”, “Аналитична химия” от 2013 год.
 6. За програмна акредитация на ОНС доктор – докторски програми “Физикохимия”, “Химична кинетика и катализ”, “Технология на неорганичните вещества”, “Технология на животинските и растителни мазнини, сапуните, етеричните масла и парфюмерийно-козметичните препарати” и “Теоретична химия” от 2015 год.
 7. За програмна акредитация на ОНС доктор – докторска програма “Методика на обучението по химия” от 2014 год.
 8. За програмна акредитация на ОНС доктор – докторски програми “Физикохимия”, “Химична кинетика и катализ”, “Технология на неорганичните вещества”, “Технология на животинските и растителни мазнини, сапуните, етеричните масла и парфюмерийно-козметичните препарати” от 2009 год.
 9. За програмна акредитация на професионално направление 4.2 Химически науки от 2007 год.
 10. За програмна акредитация на ОНС доктор – докторски програми “Неорганична химия”, “Органична химия”, “Аналитична химия” от 2007 год.
 11. За програмна акредитация на професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по … от 2008 год.
 12. За програмна акредитация на ОНС доктор – докторска програма “Методика на обучението по химия” от 2008 год.
 13. За институционална акредитация на Химическия факултет и неговите специалности, и правото да обучава докторанти от 1999 год.
 14. Решение на НАОА по процедура за следакредитационно наблюдение и контрол по изпълнение на препоръките при получена програмна акредитация на професионално направление 4.2 Химически науки за ОКС бакалавър и магистър от 2017 год.