Състав

 

Ръководство на Факултета тел. email
Доц. д-р Веселин Йорданов Кметов
Декан
337 kmetov @ uni-plovdiv.bg
Проф. д-р Гинка Атанасова Антова
Зам. Декан по учебната дейност
290 ginant @ uni-plovdiv.bg
Доц. д-р Пламен Ангелов Ангелов
Зам. Декан по научната дейност
347 angelov @ uni-plovdiv.bg
Ирина Иванова Керина
Секретар на факултета
402 kerina @ uni-plovdiv.bg
Невена Димитрова Тиролска
Инспектор Учебен отдел
319 ntirolska @ uni-plovdiv.bg

Обща и неорганична химия с методика на обучението по химия
Доц. д-р Ваня Димитрова Лекова
Ръководител катедра
420 vanlek @ uni-plovdiv.bg
Доц. д-р Йорданка Димитрова Димова
230 dimova @ uni-plovdiv.bg
Доц. д-р Петя Емилова Маринова 445 marinova @ uni-plovdiv.bg
Гл. ас. д-р Антоанета Анастасова Ангелачева 230 angel @ uni-plovdiv.bg
Гл. ас. д-р Йорданка Петрова Стефанова
203 jorpste @ uni-plovdiv.bg
Гл. ас. д-р Галя Костадинова Тончева 445 galq_toncheva @ mail.bg
Гл. ас. д-р Кирила Трифонова Стойнова 430 stoynova @ uni-plovdiv.bg
Ас. д-р Павел Руменов Янев p.r.qnev @ abv.bg
химик Милена Колева Славова 428 milena @ uni-plovdiv.bg
химик Петя Александрова Петрова 463 palex @ uni-plovdiv.bg
докторант Златка Христова Гарова 230 garova_69 @ abv.bg
докторант Петя Иванова Герасимова 203 petiagerasimova @ gmail.com

Аналитична химия и компютърна химия
Доц. д-р Кирил Костов Симитчиев
Ръководител катедра
467 k.simitchiev @ uni-plovdiv.bg
Проф. дхн Пламен Николов Пенчев 446 plamen @ uni-plovdiv.bg
Доц. д-р Веселин Йорданов Кметов 337 kmetov @ uni-plovdiv.bg
Доц. д-р Виолета Миленкова Стефанова 337 stefanova @ uni-plovdiv.bg
Доц. д-р Николай Тодоров Кочев
447 nick @ uni-plovdiv.net
Гл. ас. д-р Атанас Танов Терзийски 449 atanas @ uni-plovdiv.net
Гл. ас. д-р Деяна Любомирова Георгиева 467 georgieva @ uni-plovdiv.bg
Гл. ас. д-р Огнян Петков Пукалов 447 oggy @ uni-plovdiv.bg
Гл. ас. д-р Веселина Христева Паскалева 537 vessy @ uni-plovdiv.net
Гл. ас. д-р Евелина Константинова Върбанова 439 evarbanova @ uni-plovdiv.bg
Гл. ас. д-р Слава Христова Цонева 446 slavats @ uni-plovdiv.net
Ас. Лидия Иванова Кайнарова 204 lykainarova @ gmail.com
химик Петя Николова Балабанова
398 balabanova @ uni-plovdiv.bg
химик Стиляна Николаева Семерджиева
398 semerdjieva @ uni-plovdiv.net
физик Стоян Иванов Тенев 461 sttenev @ uni-plovdiv.bg
докторант Диляна Костадинова Чакърова-Димитрова dilldimitrova @ yahoo.com
докторант Мина Тенева Кирякова 334 minatm68 @ yahoo.ca
докторант Ваня Йорданова Запрянова waniii @ abv.bg
докторант Нора Георгиева Сотирова nora_s_85 @ yahoo.com
докторант Мария Василева Френкева maria.frenkeva @ abv.bg
докторант Гергана Илиева Танчева gerganatancheva1 @ gmail.com

Органична химия
Проф. д-р Илиян Иванов Иванов
Ръководител катедра
349 iiiliyan @ abv.bg
Доц. д-р Стоянка Николова Атанасова 349 taniaat @ abv.bg
Доц. д-р Стела Миронова Статкова – Абегхе
349 stab @ uni-plovdiv.bg
Доц. д-р Румяна Иванова Бакалска 348 bakalska @ uni-plovdiv.bg
Доц. д-р Пламен Ангелов Ангелов 347 angelov @ uni-plovdiv.bg
Доц. д-р Солея Запрянова Даньо
308 dagnon @ uni-plovdiv.bg
Гл. ас. д-р Станимир Петров Манолов 349 manolov @ uni-plovdiv.bg
Гл. ас. д-р Димитър Георгиев Божилов 397 bozhilov @ uni-plovdiv.bg
Ас. д-р Йордан Иванов Стремски 346 stremski @ uni-plovdiv.net
химик Катя Димитрова Станчева 409 kads @ uni-plovdiv.bg
докторант Мария Пламенова Пенкова 349 mariya.p.penkova @ gmail.com
докторант Десислава Минкова Киркова 346 desinka_93 @ abv.bg

Физикохимия
Доц. д-р Нина Димитрова Димчева
Ръководител катедра
309 ninadd @ uni-plovdiv.bg
Проф. дхн Васил Борисов Делчев
466 vdelchev @ uni-plovdiv.bg
Доц. д-р Мария Костадинова Стоянова
462 marianas @ uni-plovdiv.bg
Доц. д-р Димитър Николаев Петров 206
Ас. Ванина Василева Колчева 462 vanina_1988 @ abv.bg
Ас. Павел Петров Певичаров 468 pppal @ abv.bg
Ас. Христиана Николаева Кръстева hnikolaeva @ gmail.com
химик Мария Петрова Георгиева 462 maria @ uni-plovdiv.bg
химик Недялка Михайлова Делчева 468 delcheva @ uni-plovdiv.bg
докторант Мария Генова Пимпилова 820 mariq.pimpilova @ gmail.com

Химична технология
Доц. д-р Мария Йорданова Ангелова-Ромова
Ръководител катедра
290 maioan @ uni-plovdiv.bg
Проф. д-р Гинка Атанасова Антова
290 ginant @ uni-plovdiv.bg
Доц. д-р Данчо Тончев Тончев
411 tonchev @ uni-plovdiv.bg
Доц. д-р Георги Иванов Патронов
411 patron @ uni-plovdiv.bg
Гл. ас. д-р Олга Тенчева Тенева 390 olga.teneva @ abv.bg
Гл. ас. д-р Жана Юлиянова Петкова 390 zhanapetkova @ uni-plovdiv.net
Гл. ас. д-р Ирена Петрова Костова 310 irena_kostova @ uni-plovdiv.bg
химик Жанет Бориславова Симеонова 245 simeonova @ uni-plovdiv.net
докторант Благо Спасов Чучков blago_chuchkov @ abv.bg

* Всички телефони се набират автоматично с код 261 и вътрешен номер