Пловдивски университет Паисий хилендарски

Филиал – Смолян  

50 години  научно-образователна институция в Средните родопи 

 

ПЪРВО СЪОБЩЕНИЕ

 

ЮБИЛЕЙНА НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ

 

на тема:

ТРАДИЦИИ,  ПОСОКИ, ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

 

19–21 октомври 2012,

гр. Смолян

 

            Уважаеми КОЛЕГИ,

Пловдивският университет ”Паисий Хилендарски”, Филиал – Смолян Ви кани най-любезно да вземете участие в работата на юбилейната национална научна конференция с международно участие на тема: „Традиции, посоки, Предизвикателства”,  посветена на 50-годишнината от създаването на научно-образователната институция в Средните Родопи.

Конференцията ще се проведе в периода 19-21 октомври 2012 г. в гр.Смолян.

ОСНОВНИ ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ:

¨   Хуманитарни науки (лите­рату­рознание, езикознание, история, педагогика, психология и др.)

¨   Природни науки, математика и информатика (биология, екология, химия, фи­зика, астрономия, природ­на география, селско и горско стопанство, медицина,   математика, информатика, ин­фор­мацион­ни техники и техно­логии и др.)

¨   Икономика и туризъм (икономика, туризъм, мениджмънт, маркетинг, демография и др.)

 

РАБОТНИ ЕЗИЦИ:  български и английски

ФОРМА НА УЧАСТИЕ: доклад или постер (100/70cm)

            ЗАЯВКИ ЗА УЧАСТИЕ, придружени с АБСТРАКТИ на български или английски език, се приемат до 31.07.2012 г., на следния електронен адрес за кореспонденция: pusmolyan2012conf@gmail.com, с прикачено приложение Abstract  Submission form _ime avtor.

ТАКСИ ПРАВОУЧАСТИЕ: 

До 30 август 2012 г.: 

За активни участници  –     50 лв.

За придружаващи лица  –   30 лв.

След  30 август  2012 г.:

За активни участници  –        70 лв.

За придружаващи лица  –      40 лв.

 

Таксата правоучастие включва разходи за: материали от конференцията в т.ч. за рецензиране и публикуване на пълния  текст на доклада/постера  в   специално юбилейно  издание на ПУ, Филиал – Смолян,  кафе-паузи  и  вечеря. Всички останали разходи са за сметка на участниците.

Важно: всеки участник може да участва с не повече от един доклад /постер като  водещ  автор.

Таксите правоучастие се превеждат по следните банкови  сметки в лева:

SG Експресбанк – клон Смолян

BIC : TTBBBG22

IBAN:  BG84TTBB94003120017745

Пловдивски  университет, Филиал – Смолян

Основание за плащане: такса правоучастие в конференция, трите имена на участника.

            Пълният текст на доклада в обем до 6 страници, стриктно оформен съгласно техническите изисквания,  трябва да бъде предаден  на хартиен и електронен носител  в деня на конференцията.

           

            Допълнителна информация за конференцията, техническите изисквания за оформяне на докладите за публикуване, възможностите за настаняване и други ще получите с второто съобщение.

 

Повече информация за конференцията и формуляри за участие можете да изтеглите на електронен адрес:

http://194.141.96.213/smolyan/site.jsp?ln=1&id=438

Адрес за кореспонеднция:

4700 гр. Смолян

ул. Дичо Петров № 32

ПУ “П. Хилендарски”, Филиал – Смолян

e-mail: pusmolyan50conf@gmail.com

http://www.uni-plovdiv.bg/smolyan