Тема: ХЕМО-ЕНЗИМЕН КАТАЛИЗ В НЕВОДНА СРЕДА (ChEnCat)

Продължителност на проекта: 3 години (11.12.2019 – 11.12.2023)

Базова организация: Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

Ръководител на научния колективдоц. д-р Нина Димчева

Основна научна област: Химически науки (кинетика и катализ, електрохимия)

Допълнителни научни области: Биологически науки (имобилизирани ензими); Физически науки (наноструктури, физика на полимери)