УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКА АСПЕКТОЛОГИЯ

Тема 1. Основни понятия във функционално-семантичната граматика – функционално-семантична категория (поле, ядро и периферия), морфологична категория, лексикално-граматична категория, модификатор. Граматичните опозиции.

Тема 2. Функционално-семантичната категория аспектуалност в славянските езици: специфики и параметри. Лексикално-граматичната категория вид на глагола – ядро на аспектуалността.

Тема 3. Глаголният вид в съвременния български език. Основни концепции за същността на вида в българското езикознание.

Тема 4. Българският вид като триграмемна категория: имперфектив-перфектив-итератив (биаспектив). Процесът “вторична имперфективация” и/или итеративация. Морфологичната категория повторяемост – “скритото” граматично ядро на вида.

Тема 5. Произход на глаголните видове. Основни хипотези в славистиката.

Тема 6. Същност на релацията вид време начин на действие.

Тема 7. Начини за образуване на перфективи и итеративи в българския език. Видова триада. Прояви на дефективност в аспектуалната система (имперфектива тантум, биаспективи). Глаголната полипрефиксация.

Тема 8. Същност на противопоставянето аорист ~ имперфект в съвременния български език. Проблемът за темпоралните квантификатори.

Тема 9. Конотативен потенциал на българския глаголен вид (видови транспозиции).

Тема 10. Аспектуалност и наративност. Участие на аспектуалните грамеми в българските наративни системи.

ЛИТЕРАТУРА:

Андрейчин 1976 : Л. Андрейчин. Към морфологичната характеристика на видовата система в съвременния български език. – Помагало по българска морфология. Глагол. София, 1976.

Бондарко 1971 : А. В. Бондарко. Грамматическое значение и контекст. Ленинград, 1971.

Бондарко 1983 : А. В. Бондарко. Принципы функциональной грамматики и вопросы аспектологии. Ленинград, 1983.

Вопросы глагольного вида. Москва, 1962.

Граматика на съвременния български книжовен език. Том II. Морфология. София, 1983.

Иванова 1974 : К. Иванова. Начини на глаголното действие в съвременния български език. София, 1974.

Иванчев 1971 : Св. Иванчев. Проблеми на аспектуалността в славянските езици. София, 1971.

Куцаров 1983 : Ив. Куцаров. По въпроса за категориалната характеристика на глаголния вид в съвременния български език. – Научни трудове на ПУ, т. 21, 1983, кн. 5, Филология.

Куцаров 1985 : Ив. Куцаров. Очерк по функционално-семантична граматика на българския език. Пловдив, 1985.

Куцаров 1993 : Ив. Куцаров. Още едно мнение за характера на противопоставянето аорист / имперфект. – Ив. Куцаров. Проблеми на българската морфология. Пловдив, 1993.

Линдстедт 1985 : J. Lindstedt. On the semantics of tense and aspect in Bulgarian. Helsinki, 1985, Slavica Helsingiensia, 4.

Маровска 1991 : В. Маровска. Пореден опит за интерпретация на глаголната опозиция аорист / имперфект. – Съпоставително езикознание, 1991, № 6.

Маровска 1998 : В. Маровска. Славянските словообразувателни и формообразувателни аргументи за интерпретацията на категорията вид на глагола като триграмемна. – Славистика. Пловдив, 1998.

Маслов 1959 : Ю. С. Маслов. Глагольный вид в современном болгарском литературном языке. – Вопросы грамматики болгарского литературного языка. Москва, 1959.

Маслов 1984 : Ю. С. Маслов. Очерки по аспектологии. Ленинград, 1984.

Мутафчиев 1964 : Р. Мутафчиев. Сегашно историческо време в съвременния български език. София, 1964.

Станков 1980 : В. Станков. Глаголният вид в българския книжовен език. София, 1980.

Теория функциональной граматики (Введение, Аспектуальность, Таксис, Временная локализованость). Ленинград, 1987.

Чакърова 2000 : Кр. Чакърова. Наративните системи в съвременния български език.. – Кр. Чакърова. Помагало по българска морфология. Пловдив 2000.

Чакърова 2003 : Кр. Чакърова. Аспектуалност и количество. Велико Търново, 2003.

Изготвил програмата:

Доц. д-р Красимира Чакърова,

Катедра по български език