Семинарните занятия по история на новобългарския книжовен език се провеждат със студентите от специалностите БФ (редовно и задочно обучение) и всички хибридни специалности с български език. Хорариумът съответно е 30, 5, и 15 часа (вж. учебната програма).

Основните цели на упражненията по дисциплината са:

1. Представяне на методика за езиков анализ на писмен текст от периода на Възраждането.

2. Изграждане на умение за коректно, научно обосновано позоваване върху лингвистични и екстралингвистични факти при изследователска задача за наблюдение и описание на примери от писмената практика на познати възрожденски книжовници.

3. Изграждане на точна, научно вярна представа за развойните езикови процеси от възрожденската епоха до наши дни.