Клуб Dragendorff

By , юни 1, 2018 10:05 am
На 9 януари 2014 година с решение на Факултетния съвет на Химическия факултет е учреден химически клуб “Драгендорф”.

Мисията на клуба е:

  • да подпомага ус­пешна со­циализация на младите химици от различните специалности на Химически факултет по време на следването и след завършване на образованието;
  • да изгражда морални на­учни, културни и исторически традиции в областта на химическите науки и създава етични модели на поведение между обучавани и обучаващи;
  • да пренася и продължава във времето делото на своя патрон – професор Георг Ноел Драгендорф, като утвърждава съзнание за професионална химическа иден­тичност и демонстрира връзките на химическата наука с различните сфери на живота в интерес и полза на хората и общест­вото;
  • да подпомага набирането на кандидат-студенти за Химически факултет, чрез изграждане на взаимоотношения със средни училища, професионални гимназии, общински центрове за работа с деца, други химически клубове

Повече за дейностите на клуба може да видите на специализираната страница

http://chemclub.uni-plovdiv.net/home

Comments are closed

Panorama Theme by Themocracy