Nov 14

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА   „Развитие на човешките ресурси”

Обява за открита процедура за конкурентен подбор на проекти с краен срок за подаване на предложенията

Министерство на образованието и науката кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетна ос 3 „Подобряване качеството на образованието и обучението в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика, основана на знанието”, Основна област на интервенция 3.3 „Укрепване на връзките между институциите за образование и обучение, научноизследователския сектор и бизнеса” посредством схема за безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-3.3.03 „Училищни и студентски практики”.

Целите на схемата за безвъзмездна финансова помощ са:

• предоставяне на качествена професионална подготовка в реални работни условия за ученици и студенти;
• улесняване на прехода от училище към работното място и повишаване на успешната реализация на трудовия пазар;
• изграждане на стабилни партньорства между образователните и обучителни институции и бизнеса;

Схемата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Проектите ще се изпълняват на територията на Република България.

Дейностите, които ще получат подкрепа включват:

• Практики за ученици в реална работна среда;
• Студентски практики в реална работна среда;

Проектните предложения се подават в Министерство на образованието и науката
Дирекция “Структурни фондове и международни образователни програми”
бул. „Цариградско шосе” No 125, бл. 5, ет.1, София 1113

Краен срок за представяне на предложенията: 7 януари 2009 г., 16.00 ч. местно време.


Покана за кандидатстване       Пакет документи     Насоки за кандидатстване    Договор


Comments are closed.