Oct 06

Мобилности по програма Еразъм във Филологически факултет

за академичната 2009/2010 г.

във формат doc

 

1. Студентска мобилност с цел обучение (СМ)

За обявените места могат да кандидатстват студенти редовно и задочно обучение, след завършен първи курс, обучаващи се в една от трите образователни степени: бакалавър, магистър или доктор, които владеят много добре езика, на който ще се осъществи обучението  в приемащата държава.

Документи за кандидатстване:

1.Молба за учебен престой по образец  – http://files.slovo.uni-plovdiv.bg/09/molba-studenti.doc –  взема се от Деканата на Филологическия факултет, 325 кабинет.

2. Академична справка за успеха до момента на кандидатстването.

Посочените документи се подават до  13 октомври 2009 г. в Деканата на факултета.

Селекцията и класирането на студентите ще се извършва във факултета от комисия, назначена от Декана по бал, който се образува от :

1. Оценка от изпита по чужд език (тест и интервю)

2. Среден успех от обучението до момента на база академичната справка.

Максимален бал –  12.

Датата за провеждане на интервюто се определя от факултета.

 

2. Мобилност на преподаватели с цел преподаване (ПМ)

Преподавателите, желаещи да осъществят мобилност по програма Еразъм, подават до Декана Молба за Еразъм визита и План за преподаване, одобрен от изпращащата и приемащата институция в срок  до 2 ноември 2009 г. Образци на тези документи са налични на адреси:

http://www.uni-plovdiv.bg/site.jsp?id=439&ln=1План за преподаване

http://files.slovo.uni-plovdiv.bg/09/molba-prepodavateli.doc –  молба взема се от Деканата на Филологическия факултет, 325 кабинет.

Минималната продължителност на преподавателската мобилност е пет работни дни с минимален хорариум от 5 учебни часа.

3. Мобилност на преподавателския и непреподавателски състав с цел обучение (МПО)

Желаещите да осъществят мобилност подават до Декана молба – свободен текст и Работен план (http://www.uni-plovdiv.bg/site.jsp?id=439&ln=1), одобрен от изпращащата и приемащата институция в срок  до 2 ноември 2009 г.

Разглеждането на кандидатурите и изборът се провежда на Декански съвет в присъствие на ръководителите на всички катедри във факултета. Минималната продължителност на мобилността на преподавателския и непреподавателски състав с цел обучение е пет работни дни.

Comments are closed.