Добре дошли в сайта на Юридически факултет на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски"                   English

За Факултета


Logo_LAW_2013_jpg


Юридическият факултет  на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски” е самостоятелен факултет за обучение на студенти по специалността “Право”. В него се подготвят висококвалифицирани юристи за работа в системата на правосъдието, в държавната администрация, за защита правата и интересите на гражданите, за подпомагане дейността на юридическите лица. Юридическият факултет също така предлага обучение по Магистърска програма “Публична администрация”  и Магистърска програма “Международни отношения” .


ВАЖНО!

От 1 октомври 2014 г. настоящият сайт ще спре да функционира!

Новата интернет страница на Юридическия факултет ще се отваря на следния адрес: law.uni-plovdiv.net


 

 Представяме научната продукция на Юридическия факултет

за периода 2012-2013 г. в три тематични сборника

Модели за система на престъпления според съвременното наказателно право
doc00246020131003064708_001

Развитие на публичното право  – традиции и съвременност
mn
Правото – изкуство за доброто и справедливото
doc00245920131003064647_001

Акредитационният съвет на НАОА на заседание, проведено на 04.07.2013 (протокол №13) взе следните решения:

1. Дава акредитация на специалност от регулираните професии “Право”, образователно-квалификационна степен “магистър” в Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”, на основание на обща оценка по критериите 8.99 (осем цяло и деветдесет и девет стотни).

 2. Определя срок на валидност на акредитацията 5 (пет) години в съответствие с чл.79, ал.4, т.2 от Закона за висшето образование.

 3. Определя капацитет на специалността от 1300 (хиляда и триста) студенти и докторанти.


С решение, взето на 19.07.2012 г., Националната агенция за оценяване и акредитация дава програмна акредитация на Юридическия факултет за обучение на докторанти в нови три научни специалности – Граждански процес, История на държавата и правото и Наказателно право. И трите програми за обучение на докторанти са акредитирани за срок от пет години.


С решение, взето на 26. 03. 2009 г. Националната агенция за оценяване и акредитация дава програмна акредитация на Юридическия факултет за обучение на докторанти по седем научни специалности – Теория на държавата и правото. Политически и правни учения, Римско частно право, Административно право и административен процес, Гражданско и семейно право, Международно право и международни отношения, Наказателен процес и Трудово право и обществено осигуряване. Всички програми за обучение на докторанти са оценени с оценка “много добър” (максимална) и са акредитирани за шест години.


Създаден през 1992 год., формирал свои традиции с цялостната си дейност като добре функциониращо учебно звено, днес Юридическият факултет притежава безспорен авторитет и се гордее с:

– Изключително високо равнище на преподавателския състав. Тук работят ерудирани учени с дългогодишен научно-преподавателски опит от Института за държавата и правото при БАН и СУ “Климент Охридски”.
– Модерен и стриктно спазван учебен план. Учебният план на ЮФ съдържа всички задължителни според държавите изисквания дисциплини. Наред с тях се изучават като задължителни и “модерните” учебни дисциплини – Право на интелектуалната собственост, Права на човека, Право на Европейския съюз. В учебния план са включени изборни и факултативни дисциплини, които дават възможност за задълбочаване на знанията в избрани от всеки студент конкретни области на правото.
– Прецизен подбор на студенти, мотивирани за постигане на високи резултати. Възпитаници на факултета се приемат като специалисти с безспорни възможности за работа в практиката. Много от тях са съдии, прокурори, следователи, адвокати, юрисконсулти и др.
– Добри контакти с реномирани юридически факултети от Западна Европа, където наши преподаватели повишават квалификацията си. Установена практика е чуждестранни преподаватели да изнасят лекционни курсове.
– Специализирана библиотека към ЮФ, снабдявана редовно с учебници, учебни помагала и правна периодика.
– Чуждестранни студенти от Македония, Гърция, Албания, Украйна, Русия, Китай, Сирия, които се обучават в ЮФ.
– Участие в програмите на Европейския съюз за мобилност на студенти и преподаватели “Сократес”. Сключени са двустранни договори с университети в Австрия /Залцбург и Линц/, Франция /Нант/, Обединеното Кралство /Оксфорд/, Гърция /Солун/.
Специалност: ПРАВО
Образователно-квалификационна степен: МАГИСТЪР
Прием на студенти:
  • Изпит по История на България
  • Изпит по Български език
Срок на обучение:
5 години – редовно обучение
6 години – задочно обучение
За информация:
Пловдивски университет “П. Хилендарски”
Юридически факултет
гр. Пловдив – 4000
ул. “Цар Асен” № 24
тел.: 032/ 261-283
факс: 032/ 261-378
e-mail: law<@>uni-plovdiv.bg

Инспектори за специалност “Право”:

– Редовно обучение – (032) 261 319

– Задочно обучение – (032) 261 314

уеб сайт: http://law.uni-plovdiv.bg
eXTReMe Tracker