Анкета от ТТО

Уважаеми колеги,

Офисът за технологичен трансфер към ПУ “П. Хилендарски” организира анкетиране на преподаватели с цел проучване на иновационния потенциал в Университета.  Целта на изследването е да се съберат актуални данни за области на научен интерес, експертиза и опит на учени и докторанти в приложните изследвания. Специално внимание е отделено на иновативните разработки. След обобщаване на данните ще се анализират възможностите за съвместно сътрудничество с фирми от региона, страната и/или международни компании.

Анкетната карта може да изтеглите от тук.

Мобилности по Програма Еразъм

Мобилности по програма Еразъм в Химическия факултет
за академичната 2010
/2011 година

Приемаща

държава

Приемаща

институция

Брой мобилности

Интернет

страница

Специалност
СМ ПМ
Испания University of Alicante 3 x 4 2 http://www.ua.es/s.mobilitat Всички специалности от Химическия факултет
Германия University of Duisburg-Essen 2 x 4 1 http://www.uni-duisburg-essen.de Всички специалности от Химическия факултет
Турция Trakya University – Edirne 2 x 4 2 http://www.trakya.edu.tr Всички специалности от Химическия факултет
Франция Montpellier 2 University 2 x 4 1 www.univ-montp2.fr Всички специалности от Химическия факултет
Чехия Masaryk University, Brno 2 x 4 1 www.muni.cz Всички специалности от Химическия факултет

1. Студентска мобилност с цел обучение (СМ)

За обявените места могат да кандидатстват студенти редовно и задочно обучение, обучаващи се в една от трите образователни степени: бакалавър, магистър или доктор, които отговарят на следните задължителни изисквания:

  • обучаващите се по ОКС бакалавър да НЕ са първокурсници.
  • не са осъществявали мобилност с цел обучение по програма Еразъм в предходни години, независимо от ОКС. Студентите, осъществили Еразъм- мобилност с цел практика имат право да кандидатстват и за мобилност с цел обучение.
  • имат минимален общ успех от следването до момента много добър 4.50.
  • владеят много добре езика, на който ще се осъществи обучението в приемащата държава.

Документи за кандидатстване:

1. Молба за учебен престой по образец

2. Академична справка за успеха до момента

Посочените документи се подават до 14 октомври 2010 г. в Деканата на факултета.

Селекцията и класирането на студентите ще се извършва във факултета от комисия, назначена от Декана по бал, който се образува от :

1. Оценка от изпита по чужд език (тест и интервю). За участие в програмата се допускат само студенти с минимална оценка по работния език много добър 4,50.

2. Среден успех от обучението до момента на база академичната справка;

Максимален бал – 12.

Изпитът по чужд език ще се проведе на 20 октомври 2010 год. (сряда) от 13:30 часа в Деканата.

2. Мобилност на преподаватели с цел преподаване (ПМ)

Преподавателите, желаещи да осъществят мобилност по програма Еразъм, подават до Декана Молба за Еразъм визита и План за преподаване, одобрен от изпращащата и приемащата институция в срок до 5 ноември 2010 год.

Минималната продължителност на преподавателската мобилност е пет работни дни (без дните за пътуване) с минимален хорариум от 5 учебни часа.

GAMA – работен семинар

На 11 април 2009 год. (събота) в 26 сем. зала
ще се проведе работен семинар по проект
“GAMA Университетски център за развитие
на екологично целесъобразни методи
за следови анализ на обекти от околната среда”

Повече информация може да видите тук.

Фонд “Научни изследвания”

Фонд “Научни изследвания” обявява първите шест конкурсни схеми за набиране на научноизследователски проекти.

Условията, формулярите и приложенията към тях може да намерите на страницата на дирекцията.

Конкурси

Министерство на образованието и науката обявява конкурс за финансиране на съвместни научноизследователски проекти за двустранно научно-техническо сътрудничество между Република България и Китайската народна република в периода 2008-2009 г.
Пълния текст на обявата може да прочетете тук.

Министерство на образованието и науката обявява конкурс по Програма “РИЛА” за българо-френско научно сътрудничество за периода 2009-2010 г.
Пълния текст на обявата може да прочетете тук.