Магистър

КЛАСИРАНЕ за магистърските програми за учебната 2019/2020 г.

За информация – тел. 032/261 402
—————————————————————————————

За учебната 2019/2020 година Химическият факултет предлага обучение по магистърски програми и семестриални такси, както следва:

такса
за редовно обучение
платено обучение
такса
за задочно обучение
платено обучение
такса
за обучение
по държавна поръчка*
Медицинска химия
задочно обучение

800 лв. 260 лв.
Медицинска химия
за неспециалисти
задочно обучение

800 лв.
Спектрохимичен анализ
задочно обучение
850 лв.
Спектрохимичен анализ
за неспециалисти
задочно обучение
1 година – 800 лв.

2 година – 850 лв.

Химия и екология
задочно обучение
800 лв.   –
Хранителна химия
редовно обучение
задочно обучение
800 лв. 320 лв.
Компютърна химия
задочно обучение
  – 700 лв.   –
Обучението по химия в училище
редовно обучение
задочно обучение
900 лв. 800 лв.
250 лв.
Обучението по химия в училище
за неспециалисти
задочно обучение
800 лв.

* За учебната 2019/2020 година факултетът разполага с 27 места за обучение по държавна поръчка, както следва:

 • за специалност Хранителна химия, редовно обучение – 10 места;
 • за специалност Медицинска химия, задочно обучение – 7 места;
 • за специалност Обучението по химия в училище, редовно обучение – 10 места.

Класирането за тях ще става по успех от дипломата.

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

1) за специалисти (обучение с продължителност 2 семестъра)

 • диплома за ОКС „бакалавър“ в едно от следните професионални направления: 4.2 Химически науки, 1.3 Педагогика на обучението по химия, 5.10 Химични технологии, 5.12 Хранителни технологии;
 • диплома за ОКС „бакалавър“, в която фигурират оценки и кредити по дисциплините Неорганична химия, Органична химия, Аналитична химия и Физикохимия;
 • среден успех от дипломата за завършена степен на висше образование – минимум “добър” (само за платено обучение)

2) за неспециалисти (обучение с продължителност 4 семестъра)

 • диплома за ОКС „бакалавър“ в областта на природните науки, математиката и информатиката, техническите науки, медицинските науки, селскостопанските науки и др., в които обучението по химически науки не е включено в учебните планове или е в недостатъчен обем;
 • среден успех от дипломата за завършена степен на висше образование – минимум “добър” (само за платено обучение)

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ: 2. 09. – 2. 10. 2019 год.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ за кандидатстване:

 1. Молба до Декана на факултета;
 2. Копие от диплома за завършена степен на висше образование;
 3. Квитанция за платена такса за кандидатстване (в размер на 30 лева).

ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ: 4. 10. 2019 год. (след 15:00 часа)

КЛАСИРАНЕ

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ за записване:

 • студентска книжка
 • именник – 1 бр.
 • снимки – 2 бр.
 • договор за платено обучение – 3 бр. (не се попълва от студентите по държавна поръчка)
 • ксерокопие на диплома за завършена бакалавърска/магистърска степен
 • квитанция за внесена такса за първи семестър
 • ксерокопие на диплома за средно образование (за завършили друго Висше училище)

КРАЕН СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ: 10. 10. 2019 год.

——————————————————————————————————-

Медицинска химия

Хранителна химия

Химия и екология

Спектрохимичен анализ

 • учебен план – задочно обучение
 • начало на занятията
  – за специалисти – на 19.10.2019 г. от 9:00 ч. в лаб. ОНХ научна, катедра Обща и неорганична химия с методика на обучението по химия
  – за неспециалисти – на 19.10.2019 г. от 8:30 ч. в лаб. ОНХ1, катедра Обща и неорганична химия с методика на обучението по химия
 • разпис
  – за специалисти – І семестър, ІІ семестър
  – за неспециалисти – І семестър, ІІ семестър, III семестър, IV семестър
 • изпитна сесия
  – за специалисти – І семестър, ІІ семестър
  – за неспециалисти – І семестър, ІІ семестър, III семестър, IV семестър
 • държавен изпит – конспект, дата

Компютърна химия

Обучението по химия в училище