Национална програма “Млади учени и постдокторанти”

Уважаеми колеги,

стартира изпълнението на одобрената от Министерски съвет на РБ Национална програма “Млади учени и постдокторанти”. Целта на програмата е да се привлекат, задържат и развият висококвалифицирани млади учени и постдокторанти като по този начин да се осигури качествено възпроизводство на човешкия потенциал за научноизследователска работа в България.

В конкурсната сесия имат право да кандидатстват млади учени или асистенти, главни асистенти и доценти, отговарящи на условията за постдокторант, съгласно определенията в ЗННИ.

  • млади учени (лица, които извършват НИР и научно-образователна дейност във ВУ или научни организации след придобиване на първа ОКС „магистър”, но не повече от 10 години след придобиването й);
  • постдокторанти (учени, придобили ОНС „доктор”, но не повече от 5 години от придобиването й).

Документи:

1. Указания, относно обявена конкурсна сесия за Национална програма „Млади учени и постдокторанти“

2. Бланка – Критерии за избор на млад учен или постдокторант в природо-математическите науки

3. Национална научна програма “Млади учени и постдокторанти”

Срок за подаване на документи: от 6.11.2018 до 15. 11. 2018 год. включително


Със заповед на Декана на Химическия факултет е назначена комисия, в състав:

Председател:  Проф. д-р Гинка Антова – Зам. Декан по научната дейност

Членове:

Проф. дхн Васил Делчев

Доц. д-р Ваня Лекова

Доц. д-р Кирил Симитчиев

Доц. д-р Пламен Ангелов

Лидия Кайнарова – редовен докторант, млад учен

Протокол от заседание на комисията в Химическия факултет.


Одобрени кандидати по Национална програма “Млади учени и постдокторанти” в Пловдивски университет.