Преподавателска мобилност по програма Еразъм за 2013/2014 г.

ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ МОБИЛНОСТИ по програма ЕРАЗЪМ в Химическия факултет за академичната 2013/2014 г.

Държава
и брой финансирани мобилности

Приемащ университет

Област на знание

Име

ГЕРМАНИЯ – 1

University of Duisburg-Essen

химия

ГЪРЦИЯ – 1

University of Patras

химия

ИСПАНИЯ – 1

University of Alicante

химия

ПОЛША – 1

University of Warsaw

химия

ТУРЦИЯ – 2

Trakya University – Edirne

химия

 I. Условия за участие

За обявените места могат да кандидатстват всички преподаватели от Химическия факултет (на щат в ПУ или хонорувани).

В рамките на една академична година преподавателска мобилност може да се осъществи само веднъж. Повторно участие е допустимо по изключение само в случаите, когато преподавателят е на възраст до 45 години или е координатор по двустранното споразумение с университета, за който кандидатства.

Приоритет се дава на преподаватели, осъществяващи мобилност за първи път, или в случаите, когато мобилността:

  • е съществена част от учебната програма на приемащата институция;
  • води до разработване на нови учебни материали;
  • ще бъде използвана за укрепване и развитие на връзките между институциите – партньори;
  • се реализира от млади и изявени преподаватели.

II. Процедура за кандидатстване

Кандидатите подават до Декана молба за Еразъм визита и Програма за преподаване, одобрена от изпращащата и приемащата институция в срок  до 15.11. 2013 г.

III. Селекция и класиране

Селекционната процедура е задължителна само когато броят на кандидатите за съответната държава е по-голям от броя финансирани мобилности. В тези случаи разглеждането на кандидатурите и изборът се провежда от Деканския съвет. Ако участник в комисията е кандидат за дадена мобилност, за която има по-голям брой кандидати от броя на местата, той не участва в селекционната процедура.

Протоколът от заседанието на Деканския съвет, включващ имената на класираните преподаватели и резервите (ако има такива) се предава в Международен отдел в срок до 2 седмици след заседанието.

IV. Продължителност и финансиране на преподавателската мобилност

Максималната продължителност на преподавателската мобилност, която се финансира, е седем последователни дни, включително дните за пътуване.

Минималната продължителност на преподавателската мобилност е  два последователни работни дни. Тази мобилност е легитимна, ако часът на пристигане в съответния град в чужбина (по билети) е не по-късно от 8:00 сутринта, а часът на отпътуване от града – не по-рано от 17:00 часа на следващия ден.

Изискването за минимален хорариум от 5 учебни часа е задължително, независимо от продължителността на престоя.

Финансирането на преподавателската мобилност е за реален престой (по билети и Сертификат от приемащия университет). При мобилност под 7 дни, но не по-малко от 2 дни финансирането се получава, като се умножи дневната ставка за съответната държава по реалния брой дни престой. При продължителност на мобилността, по-кратка от посочената в Индивидуалния договор, преподавателят възстановява сумата, съответстваща на нереализирания престой в страната-домакин.