Faculty of Biology


Биохимия и микробиология

Публикувано в Архив by Ивелин Моллов on the July 27th, 2011

 

Катедра ”Биохимия и микробиология” е основно звено от факултет “Биология” на Пловдивския Университет. Структурирана е в две секции – “Биохимия” и “Микробиология”.  Извежда обучението на студентите по основните биологични дисциплини “Биохимия” и “Микробиология”, както и по всички съпътстващи микробиологични и биохимични дисциплини в 5-те специалности на ОКС “Бакалавър” на  Биологическия факултет. От 2005 катедра “Биохимия и микробиология” съвместно с катедри Ботаника и МОБ, Органична химия и гост преподаватели от СУ “Климент Охридски”, УХТ-Пловдив, Национален център по опазване на общественото здраве успешно провежда обучение на студенти по Магистърска програма “Микробни биотехнологии”.
Научно-изследователската си дейност катедрата реализира посредством близко сътрудничество с водещи научни звена от Университети в Европа: INSA – Toulouse, France; INRA – Nant, France; TUI – Auch, France. На национално ниво катедрата участва в съвместни проекти с колеги от СУ “Климент Охридски”, Институт по Микробиология – БАН, Институт по Органична химия – БАН, УХТ – Пловдив, АУ- Пловдив.

Участва в разработване на международни и национални проекти:
От 2007 – участие в изпълнението на международен научен проект NATO Programme for security through science “Study of antimicrobial and hypoallergenic products of lactic acid bacteria, Project number: SfP 982 164-2006;
От 2007 – участие в изпълнението на международен научен проект RILA Programme 2452 Diminution du pouvoir allergene des proteines du lait par l’utilisation  de bacteries lactiques 2006-2008;
От 2005 – проект по Фонд “Научни изследвания” МОН, секция  Аграрни науки: “Изследване механизма на синтез на глюкоолигозахариди с пребиотично действие като алтернатива на антибиотиците в животновъдството и превенция на гастроинтестинални заболявания при човека”, договор № СС 1510/2005;
От 2005 – договор 633 към НИФ-1-13/2004 с ИАНМСП, „Получаване на олигозахариди с пребиотични свойства, участващи в състава на  функционални хранителни добавки за човека”;
От 2007 – договор ВУЛ-321 към Фонд “Стимулиране на научните изследвания в държавните висши училища” МОН, секция Медицина: Биофилмите от Escherichia coli: рисков фактор за контаминация на изкуствени материали, използвани в медицината.

Доц. д-р Велизар Костадинов Гочев
Ръководител катедра

Адрес за контакти:
ПУ “Паисий Хилендарски”
Биологически факултет
ул. “Цар Асен” 24
4000 Пловдив

e-mail: vgochev @ uni-plovdiv.bg; вътрешен тел. номер: 493;
директен тел. номер: (032) 261 493; 0884302947

 

Състав:

Доц. д-р Соня Костадинова Трифонова
e-mail: skosta @ uni-plovdiv.bg; вътрешен тел. номер: 496
директен тел. номер: (032) 261 496; 0882392988

Преподавателска работа: Лекции по Микробиология, лекции и упражнения по Физиология и биохимия на микроорганизмите в ОКС “Бакалавър”; лекции и упражнения по Микробен метаболизъм,  лекции по Биотрансформации в магистърска програма “Микробни биотехнологии”.
Научни интереси: Физиология на микроорганизмите и регулация на микробния метаболизъм; микробни ензими (фосфолипази, липази, алкална фосфатаза); микробни биотрансформации; биодеградация на ксенобиотици.

Гл. ас. д-р Мариана Иванова Мърхова
e-mail: marhova @ uni-plovdiv.bg; вътрешен тел. номер: 496
директен тел. номер: (032) 261 496; 0882392988

Преподавателска работа: Лекции и упражнения по Микробна генетика, Микробна генетика с молекулярна биотехнология,лекции по Имунология, Молекулярна имунология, Имуногенетика в ОКС ”Бакалавър”; лекции и упражнения по Генетика на промишлените микроорганизми в магистърска програма “Микробни биотехнологии”.
Научни интереси: Микробна генетика; микробна патогенеза; взаимоотношения микроорганизъм-гостоприемник; микробни съобщества.

Проф. д-р Илия Николов Илиев
e-mail: iliailiev @ uni-plovdiv.bg; вътрешен тел. номер: 323
директен тел. номер: (032) 261 323; 0884308809

Преподавателска работа: Лекции по Биохимия и Ензимология в ОКС ”Бакалавър”; лекции по Индустриална биокатализа, Биофармакология и токсикология в Магистратура “Микробни биотехнологии”.
Научни интереси: Регулация на микробния метаболизъм – синтез на бактериоцини, биологично активни пептиди и полизахариди, получаване, пречистване и кинетика на ензимната реакция – глюканзахарази, инулинази, глюканази; ензимен синтез на олигозахариди и получаване на олигозахариди чрез ензимен хидролиз на полизахариди и изследване на пребиотичния им индекс.

Доц. д-р Велизар Костадинов Гочев
e-mail: vgochev @ uni-plovdiv.bg; вътрешен тел. номер: 493;
директен тел. номер: (032) 261 493; 0884302947

Преподавателска работа: Упражнения по Микробиология, Микробна генетика с молекулярна биотехнология и Основи на биотехнологията, лекции по Основи на биотехнологията в ОКС Бакалавър; лекции и упражнения по Мониторинг на биотехнологичните производства, упражнения по Биотрансформации и Микробен синтез в молекулярната биотехнология в Магистратура “Микробни биотехнологии”.
Научни интереси: Биосинтез и приложение на синтетични и природни антимикробни вещества в хранително-вкусовата промишленост и козметиката; оползотворяване на различни отпадни продукти в биотехнологичните производства и биосорбцията на тежки метали върху отпадни микробни биомаси.

Гл. ас. дбн Йолина Хубенова
e-mail: (N/A) ; вътрешен тел. номер: 323;
директен тел. номер: (032) 261 323

Преподавателска работа: упражнения по Биохимия, лекции и упражнения по Екологична биохимия в ОКС “Бакалавър”; лекции и упражнения по Протеиново инженерство в Магистратура “Микробни биотехнологии”.
Научни интереси: невробиохимия, микробиологични горивни елементи.

Гл. ас. д-р Таня Димитрова Гирова
e-mail: t.girova @ uni-plovdiv.bg; вътрешен тел. номер: 493;
директен тел. номер: (032) 261 493; 0884302947

Преподавателска работа: упражнения по Имунология, Имуногенетика и Микробиология в ОКС “Бакалавър”; упражнения по Микробиологичен контрол на храните в Магистърска програма “Микробни биотехнологии”.
Научни интереси: хранителна микробиология и приложение на природни антимикробни вещества в хранително-вкусовата промишленост.

Гл. ас. д-р Тонка Атанасова Василева
e-mail: (N/A) ; вътрешен тел. номер: 323
директен тел. номер: (032) 261 323; 0884308809

Преподавателска работа: извежда упражнения по Биохимия и Ензимология в ОКС “Бакалавър”; упражнения по Индустриална биокатализа и Биофармакология и токсикология в Магистърска програма “Микробни биотехнологии”.
Научни интереси: ензимология; тематично направление “Ензимен синтез на олигозахариди с пребиотични свойства”.

Гл. ас. д-р Данаил Димитров Георгиев
e-mail: dgeorgiev @ uni-plovdiv.bg; вътрешен тел. номер: 493
директен тел. номер: (032) 261 493; 0884302947

Преподавателска дейност: упражнения по Микробиология, Екологични биотехнологии и Екология на микроорганизмите в ОКС “Бакалавър”.
Научни интереси: биологично активни вещества – витамини, ензими, хормони; тематично направление ,,биосинтез на ензими при дрожди”.

Гл. ас. д-р Петко Иванов Бозов
e-mail: (N/A) ; вътрешен тел. номер: 323;
директен тел. номер: (032) 261 323

Преподавателска работа:
Научни интереси:

Гл. ас. д-р Веселин Петров Биволарски
e-mail: (N/A) ; вътрешен тел. номер: 323;
директен тел. номер: (032) 261 323

Преподавателска работа:
Научни интереси:

Ас. Иван Златков Илиев
e-mail: (N/A) ; вътрешен тел. номер: 493;
директен тел. номер: (032) 261 493; 0884302947

Преподавателска работа:
Научни интереси:

Химик-техник Галя Михайлова
e-mail: (N/A); вътрешен тел. номер: 490
директен тел. номер: (032) 261 490; 0882394931

Биолог Цветелина Георгиева Андонова
e-mail: (N/A); вътрешен тел. номер: (N/A)
директен тел. номер: (N/A)

Comments Off on Биохимия и микробиология

Коментарите са заключени.